Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení. Chtěli bychom vás tímto informovat  o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu  s jejich zpracováním. Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

1. totožnost a kontaktní údaje správce:

Globální země světového míru, z.s., IČO: 70876894, DIČ: CZ70876894, Husova 32/9, 67172 Miroslav, sídlo: Vilímovská 672/12, 16000 Praha 6, Ing.Jindřich Hvězda,

MBA. Alena Citterbergová, IČO: 67016006, DIČ: CZ505111077, Husova 32/9, 67172 Miroslav

2. účely zpracování osobních údajů, data a jejich využití:

Globální země světového míru, z.s. zpracovává data za tímto účelem: Uchovávání osobních údajů v databázi absolventů kurzů – pro zajištění dalších informací pro absolventy a další vzdělávání a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito aktivitami uchováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jedná se o data zpracovávaná pro účely dalšího vzdělávání a rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem. Součástí sdělení mohou být také články, studie a doporučení týkající se dalšího vzdělávání. bude-li mít subjekt o takové služby zájem, resp. neprojeví svůj nesouhlas.

Alena Citterbergová, instruktorka kurzů- pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

3. právní základ zpracování: Souhlas subjektu údajů

4. kategorie příjemců osobních údajů:

Pouze naše organizace a instruktor kurzů. Osobní údaje nebudou předávány do jiné země, ani mezinárodní organizaci.

5. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

Po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním.

6. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

Požadovat po správcích kdykoli přístup k Vašim osobním údajům; požadovat po správcích kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování; dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci); kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zabezpečení dat Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout další služby a informace v plném rozsahu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením sdělení v oblasti vzdělávání

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem všem údajům plně porozuměl, přičemž na tomto základě tímto uděluji Globální zemi světového míru, z.s. (dále též jako „správci") svůj svobodný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, byly jim zpracovávány k účelům uvedeným pod bodem 2.

Beru na vědomí, že bez poskytnutí mé e-mailové adresy (elektronické formy komunikace) a souhlasu s jejím zpracováním za tímto účelem může komunikace se správci probíhat výlučně písemnou formou (poštou) či telefonicky.

Tento svůj souhlas uděluji správcům na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Svůj souhlas s elektronickou komunikací můžete vyjádřit zasláním emailu na info@tmcentrum.cz .

Do emailu nakopírujte větu:

Ano, souhlasím se zasíláním informací o kurzech TM a dalších informací z oblasti vzdělávání a seberozvoje

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@tmcentrum.cz

Podmínky používání web stránek

Veškerý obsah těchto webových stránek jsou chráněn autorským právem Globální země světového míru, z.s., pokud není uvedeno jinak.

S výjimkou, jak je uvedeno v tomto dokumentu, nemůže být zobrazena žádná část tohoto obsahu, reprodukována, publikována, posílána, zveřejňována, přenášena nebo distribuována v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího souhlasu autorského práva držitele. Je povoleno, pouze pro osobní nebo interní využití pro nekomerční účely, pro zobrazení obsahu s pomocí HTML prohlížeče a ke stažení, použití a vytisknutí kopie materiálu, za předpokladu, že žádná úprava se neprovádí na materiálu a že všechna autorská a jiná vlastnická práva jsou zachovány. Je povoleno zahrnout odkazy na Uniform Resource Locator (URL) dokumentů, které obsahují stránky v jiných dokumentech HTML, za předpokladu, že všechny ochranné známky jsou řádně uvedeny v těchto odkazech. Povolení zde udělené nezahrnuje právo na zveřejnění obsahu na jiných webových stránkách. Modifikace materiálů nebo používání materiálů pro jakýkoliv jiný účel je porušením autorských práv a jiných majetkových práv.

Veškerý obsah copyright © 2015 Globální země světového míru, z.s..